“Hızlı, Güvenilir ve Çözüm Odaklı” prensipleriyle hareket eden Gençoğlu Hukuk Bürosu’nun başlıca hizmet alanları aşağıdaki gibidir:

Şirketler Hukuku

Gençoğlu Hukuk Bürosu, Av. Burak Gençoğlu’nun Şirketler Hukuku alanındaki tecrübelerinden faydalanarak yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin kuruluşu, sermaye artırımı/azaltımı, tasfiye, birleşme ve devralma, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları ile tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Gençoğlu Hukuk Bürosu tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

• Şirket kuruluşu
• Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması
• Sermaye artırımı, azaltımı, eş zamanlı azaltım ve artırım
• Şube kuruluşu
• İrtibat bürosu kurulması
• Hukuki durum tespit raporları (Due Diligence)

Gayrimenkul Hukuku

Gençoğlu Hukuk Bürosu, yabancı ve yerli müvekkillerine taşınmaz alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamındaki çeşitli  işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında danışmalık hizmetleri sunmaktadır.

Gençoğlu Hukuk Bürosu tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

• Tapu işlemleri
• Kira sözleşmeleri
• Ayni veya şahsi hak tesisi sözleşmelerinin düzenlenmesi
• Alım- Satım ve Satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi
• Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi
• Hukuki durum tespiti raporu hazırlanması(Due Diligence)
• Yabancıların taşınmaz edinmesi

Tüketici Hukuku

Gençoğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerine ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gençoğlu Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

• Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde yapılacak işlemler
• Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
• Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri
• Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Gençoğlu Hukuk Bürosu, iş ve sosyal güvenlik alanındaki temel konularda müvekkillerinin ilgili tüm mevzuata uyumlu olması, risklerini doğru değerlendirmesi ve yönetmesi amacıyla çözümler üretmektedir. Bu doğrultuda işveren-işçi ilişkisinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün süreçlerin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yerine getirilmesi için hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Gençoğlu Hukuk Bürosu tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

• Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
• Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
• İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulamaları ışığında güncellenmesi
• Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
• İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
• Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

İcra ve İflas Hukuku

Gençoğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerinin alacaklarının en hızlı ve etkin şekilde tahsili amacıyla borçlulara ait gayrimenkul ve menkul malvarlıkları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti ve bunların icra takibi yoluyla haczi için tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ayrıca alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi için icra mahkemeleri ve genel mahkemeler nezdinde dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

Gençoğlu Hukuk Bürosu tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

• Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin açılması
• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında sulh görüşmeleri yapılması ve sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
• İcra mahkemeleri ve genel mahkemeler nezdinde dava takibi

İslami Finans

Gençoğlu Hukuk Bürosu, Türkiye’de İslami Finans alanında makaleleri yayınlanan ilk avukatlar arasındaki Av. Burak Gençoğlu’nun tecrübeleriyle müvekkillerine dünyada ve Türkiye’de gelişen İslami Finans alanında hukuk ve yatırım danışmanlığı hizmetini sunmak için çalışmaktadır.

İslami Finans alanında sukuk (kira sertifikaları) ve faizsiz bankacılık başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde düzenleme alanı bulan birçok yatırım aracı hakkında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Dava-Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Gençoğlu Hukuk Bürosu’nun, başlıca hedefi müvekkillerinin hukuki ihtilaflarını uzun süren dava süreçlerine gidilmeksizin çözmek, pratik çözümler üretmektir; ancak kaçınılmaz olduğunda ise dava, tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile müvekkillerinin hak ve menfaatlerini en yüksek seviyede korumak için çalışmaktır.

Gençoğlu Hukuk Bürosu, başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere her türlü yargılama ve tahkim yolunun takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava-Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, her türlü sözleşmeden veya haksız fiilden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ile yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere tüm hukuk alanlarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.